TMG's vilkor

Föreningen är öppen för alla som stödjer, eller förväntas komma att stödja, TMG:s syfte. Varje medlem i TMG måste ovillkorligen ta avstånd från all form av rasism, sexism och våld, samt lova att inte uppträda på ett förargelseväckande sätt. Det är mycket viktig att du som medlem tar ditt ansvar och följer stadgarna och de regler som föreningen beslutar om.

 

Medlemskap
Medlemskapet är personligt och beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande har motarbetat eller kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen eller på annat sätt skadat Leksands IF, Superstars eller samarbetande förening. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom 10 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom 3 veckor.

 

Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde som medlem.

 

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 3 veckor, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Vid beslut av uteslutning krävs minst 2/3 av rösterna i styrelsen. I det fall det rör sig om styrelseledamot har personen ingen rösträtt i frågan.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 10 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlemmar i TMG:

Har rabatter på resor och förtur att boka dessa. Förtur att boka lösbiljetter till matcher där TMG handhar dessa.
Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om föreningens angelägenheter,
skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen